Regulamin

I. Postanowienia ogólne

Definicje.
Pojęcia użyte poniżej oznaczają: Biznes Marketing Konferencje Piotr Zaraś ul. Warmińska 77 11-034 Stawiguda - podmiot świadczący usługi drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami poniższego regulaminu, tj. Biznes Marketing Konferencje, którego adresy elektroniczne, siedziba i adres wskazane są pod następującym adresem: http://www.otokonferencje.pl/ na podstronie zwanej Kontakt.

 • Regulamin - niniejszy Regulamin Świadczenia Usług, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, dostępny na stronie http://www.otokonferencje.pl/ na podstronie zwanej Regulamin.
 • Cennik - cennik usług Biznes Marketing Konferencje, dostępny pod adresem http://www.otokonferencje.pl/ na podstronach związanych z ofertą.
 • Podmiot - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną.
 • Klient – podmiot, który zawiera albo zawarł umowę o świadczenie usług lub też podmiot, na rzecz którego została zawarta taka umowa.
 • Usługa - usługa świadczona przez Biznes Marketing Konferencje na rzecz Klienta, o parametrach określonych w specyfikacji danej usługi, udostępniana przez Biznes Marketing Konferencje w chwili jej opłacenia.
 • Specyfikacja usługi - charakterystyka usługi oferowanej i świadczonej przez jej usługodawcę.
 • Rejestracja usługi - wypełnienie i akceptacja przez Klienta formularza rejestracyjnego oraz zapoznanie się z regulaminem oraz innymi postanowieniami stanowiącymi elementy umowy oraz akceptacja ich treści, w dowolnej formie wyraźnie akceptowalnej przez Biznes Marketing Konferencje.
 • opłata abonamentowa - uiszczane przez Klienta wynagrodzenie wyłącznie za usługi świadczone na podstawie zawartej umowy, w zakresie określonym umową; wynagrodzenie to nie obejmuje w szczególności kosztów związanych z uzyskaniem dostępu do usługi, opłat telekomunikacyjnych, bankowych i pocztowych, zakupu sprzętu lub oprogramowania do korzystania z usługi, zaprojektowania stron WWW lub konfiguracji systemu komputerowego Klienta.
 • Okres abonamentowy - okres rozliczeniowy, za który Klient dokonał płatności wynagrodzenia Biznes Marketing Konferencje z góry, określony w ofercie Biznes Marketing Konferencje.

II. Zawarcie umowy

 1. Zawarcie umowy o świadczenie usług poprzedzone jest rejestracją usługi. Rozpoczęcie świadczenia usługi na rzecz Klienta, następuje niezwłocznie po akceptacji formularza rejestracyjnego oraz po opłaceniu abonamentu za daną usługę, o czym Abonent zostanie poinformowany na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym.
 2. Zawarcie umowy o świadczenie usług następuje z chwilą wpływu na rachunek bankowy Biznes Marketing Konferencje pierwszej opłaty abonamentowej w pełnej wysokości, na warunkach określonych w niniejszym regulaminie, ofercie ogólnej Biznes Marketing Konferencje zawierającej cennik i specyfikację usług, w regulaminach konkretnych usług oraz w regulaminach promocyjnych.
 3. W przypadku usług bezpłatnych zawarcie umowy następuje w momencie wypełnienia formularza rejestracyjnego.
 4. Wysokość pierwszej opłaty abonamentowej wynika z cennika obowiązującego w dniu rejestracji, zaś w przypadku opłat abonamentowych za kolejne okresy abonamentowe z cennika obowiązującego w 14. dniu przed zakończeniem poprzedniego okresu abonamentowego. Wszelkie późniejsze zmiany cennika nie mają wpływu na wysokość opłaty abonamentowej za dany okres abonamentowy i będą miały zastosowanie jedynie do następnego okresu abonamentowego.
 5. Umowa jest zawierana na czas nieokreślony, jeśli inny okres obowiązywania umowy nie wynika z regulaminu konkretnej usługi lub regulaminu promocyjnego.
 6. Akceptując Regulamin Firma wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie, oraz wykorzystywanie jej danych w celach marketingowych przez Biznes Marketing Konferencje, w tym na ich udostępnianie partnerom handlowym. Jednocześnie Firma oświadcza, że została poinformowana o możliwości wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
 7. W trakcie rejestracji usługi Klient podaje wymagane przez Biznes Marketing Konferencje dane, zgodnie z rzeczywistością, do których należą:
  - nazwisko i imiona osoby zamawiającej usługę,
  - pełna nazwa firmy, numer NIP oraz REGON,
  - adres siedziby,
  - adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa powyżej,
  - adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego z Klientem.
 8. Biznes Marketing Konferencje jest uprawnione do odmowy zawarcia umowy i świadczenia usługi lub też odstąpienia od zawartej już umowy, w przypadku, gdy:
  - Klient poda dane żądane przez Biznes Marketing Konferencje niezgodnie z rzeczywistością,
  - Biznes Marketing Konferencje uprzednio rozwiązał umowę z Klientem na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Klient,
  - zachodzi uzasadniona obawa, że usługa wykorzystana będzie do celów niezgodnych z charakterem i przeznaczeniem usługi,
  - uprzednio osobiście albo wspólnie z innymi osobami, albo za pośrednictwem innych osób, Klient korzystał z usługi w sposób sprzeczny z jej przeznaczeniem,
  - Klient naruszył podczas rejestracji albo w związku z poprzednim korzystaniem z usługi, prawa osób trzecich lub przepisy powszechnie obowiązujące, w tym m.in. dokonał czynu bezprawnego.
 9. Z chwilą rejestracji (przesłania do Biznes Marketing Konferencje na wskazany adres elektroniczny, numer fax lub adres siedziby własnoręcznie podpisanego formularza zamówienia) Klient oświadcza, iż:
  - wyraża zgodę na wykorzystywanie w portalu otoKonferencje.pl należącego do Biznes Marketing Konferencje, publicznie dostępnych materiałów informacyjnych, reklamowych i innych do zastosowań na potrzeby świadczenia usługi zamówionych przez Klienta, szczególnie pochodzących ze stron internetowych należących do Klienta,
  - wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług na rzecz Klienta przez Biznes Marketing Konferencje w terminie 30 dni roboczych od zaksięgowania przez Biznes Marketing Konferencje pełnej wysokości wynagrodzenia dotyczącego usługi,
  - zapoznał się z treścią dokumentów stanowiących podstawę zawarcia umowy,
  - wyraża zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,
  - wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, które Biznes Marketing Konferencje zbiera w celu wykonywania zawieranej umowy, w tym na przetwarzanie tych danych w przyszłości, i przekazywania tych danych podmiotom wskazanym przy rejestracji,
  - został poinformowany o prawie dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
  - wyraża zgodę na otrzymywanie na adres e-mail wskazany przy zawarciu umowy lub nowy adres wskazany w terminie późniejszym informacji o zmianach w zakresie świadczenia usług przez Biznes Marketing Konferencje, informacji handlowych o nowych usługach Biznes Marketing Konferencje oraz jej partnerów.

III. Płatności

 1. Klient dokonuje zapłaty pierwszej opłaty abonamentowej w terminie 7 dni od dnia rejestracji, na rachunek bankowy Biznes Marketing Konferencje. Umowa nie zostaje zawarta, jeśli płatność pierwszej opłaty abonamentowej nie zostanie dokonana do ostatniego dnia terminu wyznaczonego przez Biznes Marketing Konferencje. Biznes Marketing Konferencje jest uprawniony uznać umowę za skutecznie zawartą od dnia złożenia przez Klienta zamówienia na wykonanie usług w postaci druku zamówienia.
 2. Datą zapłaty jest zawsze data uznania rachunku bankowego Biznes Marketing Konferencje pełną kwotą wynagrodzenia. Wszelkie dodatkowe opłaty związane z dokonaniem płatności, w tym opłaty bankowe i pocztowe, obciążają Klienta.
 3. Biznes Marketing Konferencje poinformuje Klienta o konieczności wniesienia kolejnej opłaty abonamentowej, której termin płatności wynosi 7 dni, w przypadku upływu okresu abonamentowego.
 4. W przypadku braku płatności w zastrzeżonym terminie, Biznes Marketing Konferencje będzie uprawnione do wstrzymania się z dalszym świadczeniem usługi, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Klienta. Brak płatności w kolejnym terminie 14 dni spowoduje wygaśnięcie umowy z upływem tego terminu. W takim przypadku wszelkie dane wprowadzone przez Klienta do systemu Biznes Marketing Konferencje mogą zostać usunięte, bez ponoszenia przez Biznes Marketing Konferencje z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności. W przypadku, gdy płatność zostanie dokonana w późniejszym terminie, Biznes Marketing Konferencje jest uprawniony uznać umowę za skutecznie zawartą od dnia wpłaty opłaty abonamentowej.

IV. Wykonywanie umowy

 1. Klient nie może korzystać z usługi:
  - w sposób niezgodny z charakterem i przeznaczeniem usługi,
  - w sposób prowadzący do popełnienia czynu zabronionego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.
 2. Klient jest zobowiązany korzystać z usług w sposób, który nie będzie naruszał praw osób trzecich.
 3. Zmiana typu usługi w trakcie trwania okresu abonamentowego wymaga zgody Biznes Marketing Konferencje i nie powoduje wydłużenia opłaconego okresu abonamentowego - w przypadku zmiany usługi na tańszą, jak również spowoduje proporcjonalne przeliczenie ważności usługi według parametrów usługi droższej - w przypadku zmiany na usługę droższą.
 4. Biznes Marketing Konferencje zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia usług, za które Klient uiścił opłatę abonamentową, o ile nie doszło do naruszenia umowy.
 5. Biznes Marketing Konferencje gwarantuje Klientowi możliwość zakończenia korzystania z usługi w każdej chwili, co jednak nie powoduje zakończenia bytu prawnego umowy, do czego jest niezbędne wypowiedzenie umowy przez Klienta, z zachowaniem okresu wypowiedzenia.
 6. W każdym przypadku Klient ponosi odpowiedzialność za swoje działania lub zaniechania i szkody wynikające ze zdarzeń będących wynikiem działań lub zaniechań Klienta, pozostających w związku z korzystaniem z usług, bez względu na sposób korzystania z usług.

V. Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacja składana przez Klienta, w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług, powinna zostać sporządzona w formie pisemnej oraz określać:
  - Klienta, w sposób umożliwiający jego identyfikację,
  - nazwę i typ usługi, której reklamacja dotyczy,
  - przedmiot reklamacji,
  - okoliczności uzasadniające reklamację.
 2. Reklamacja winna zostać przesłana pod adresem Biznes Marketing Konferencje, wskazanym w regulaminie.
  Biznes Marketing Konferencje rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, a następnie prześle Klientowi odpowiedź, wskazującą sposób rozstrzygnięcia reklamacji oraz uzasadnienie.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Każda ze stron umowy może ją wypowiedzieć, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, bez konieczności wskazywania przyczyny. Wypowiedzenie powinno nastąpić w formie pisemnej. W przypadku wypowiedzenia powodującego rozwiązanie umowy przed upływem okresu abonamentowego, Klient nie będzie uprawniony do żądania zwrotu kwoty części niewykorzystanej, a zapłaconej opłaty abonamentowej.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Biznes Marketing Konferencje i od tego dnia będzie miał zastosowanie do umów zawieranych z Biznes Marketing Konferencje.
 3. Biznes Marketing Konferencje może w trakcie trwania umowy wydać nowy regulamin świadczenia usług albo dokonać zmiany treści regulaminu lub regulaminów konkretnych usług, m.in. w przypadku:
  - dokonania przez uprawnione organy państwa zmiany przepisów prawa lub wydania orzeczeń mających lub mogących mieć wpływ na określone treścią umowy prawa i obowiązki stron albo takich, które wpływają lub mogą wpłynąć na sposób świadczenia usługi albo przepisów lub orzeczeń nakładających określone obowiązki lub udzielające określonych uprawnień stronom umowy albo nakładających określone obowiązki osobom trzecim albo przepisów podatkowych lub innych nakładających nowe podatki, opłaty albo zmieniających sposób ich spełnienia,
  - zmiany warunków technicznych świadczenia usług, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym,
  - zmiany warunków świadczenia usług innych podmiotów,
  - zmiany warunków korzystania z oprogramowania lub korzystania z urządzeń użytych do świadczenia usług dokonanych przez producentów lub podmioty,
  którym przysługują prawa do oprogramowania lub prawa do urządzeń,
  - wywołanych postępem technologicznym lub decyzją władz zmian w zakresie zasad komunikacji sieci Internet lub też zmiany zasad organizacyjnych sieci Internet,
  - siły wyższej,
  - zmian formalno-organizacyjnych po stronie Biznes Marketing Konferencje.
 4. O dokonanej zmianie albo o wprowadzeniu nowego regulaminu Biznes Marketing Konferencje zawiadomi Klienta, przesyłając mu, na wskazany Biznes Marketing Konferencje podczas rejestracji adres poczty elektronicznej lub inny adres wskazany jako wyłączny adres do korespondencji e-mail z Klientem treść regulaminu, (w tym obejmującą zmiany regulaminu wprowadzone przez Biznes Marketing Konferencje) lub odnośnik do strony www zawierającej nowy regulamin lub wprowadzane zmiany. Zmiany zostaną oznaczone w jego treści w sposób niebudzący wątpliwości.
 5. Postanowienia pkt. 22 znajdują odpowiednie zastosowanie również w przypadku zmian w specyfikacjach usług, powodujących ograniczenie ich dotychczasowej funkcjonalności oraz zmian w cenniku, w przypadku podwyższenia każdej kolejnej opłaty abonamentowej.
 6. Biznes Marketing Konferencje nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Klientów. Treści umieszczane przez Klientów nie są poglądami i opiniami Biznes Marketing Konferencje. Biznes Marketing Konferencje zastrzega sobie jednak prawo do: redagowania, skracania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego.
 7. Do umów zawartych z Biznes Marketing Konferencje zastosowanie znajduje prawo Wspólnoty Europejskiej.
 8. Postanowienia regulaminu nie naruszają praw Konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które stosuje się w pierwszej kolejności, przed postanowieniami regulaminu.